top of page

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID JANUARI 2020

23 Wine Import, hierna "23 Wine Shop", hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. 23 Wine Shop verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In dit Privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens 23 Wine Shop. 

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen. 

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2020.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

23 Wine Shop, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

23 Wine Import handelend onder de naam "23 Wine Shop"

Pluim-es 58

2925 CM Krimpen aan den IJssel

Nederland

KvK: 7753042

e-mail: info@23wineshop.nl en info@23wineimport.nl

Dit Privacybeleid heeft betrekking op al het gebruik dat 23 Wine Shop kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad met 23 Wine Shop en/of onze website(s) heeft bezocht.

Samenvatting 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De belangrijkste zijn: met onze klanten te kunnen communiceren, hun bestellingen te kunnen verwerken, garantie en service-vragen correct af te wikkelen en om relevante advertenties te tonen en aanbiedingen te kunnen doen. 

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Die rechten zijn opgenomen in deze verklaring. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

 • naam; 

 • adres- en/of contactgegevens (waaronder bezorgadres en factuuradres); 

 • geboortedatum; 

 • e-mailadres; 

 • geslacht; 

 • telefoonnummer; 

 • gebruikersnaam en inloggegevens (waaronder wachtwoorden); 

 • klantnummer/klantID; 

 • gegevens over uw IP-adres, internetbrowser, taalinstellingen; 

 • betaalgegegevens, zoals bankrekeningnummer (IBAN) en een toets van kredietwaardigheid in geval van achteraf betalen; 

 • cadeaubonnen/cadeaukaarten/kredietkaarten; 

 • bestelgeschiedenis, inclusief gekozen afleveropties; 

 • gegevens over uw gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die u hebt gebruikt en/of contact met de klantenservice; 

 • informatie over uw voorkeuren (zoals in de verlanglijst opgegeven voorkeuren), interesses en surfgedrag; 

 • uit klantonderzoeken en/of reviews ontvangen gegevens; 

 • gegevens verkregen door middel van prijsvragen; 

 • gegevens om fraude tegen te gaan; 

De diensten van 23 Wine Shop zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 18 jaar. Ben u onder de 18 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel aan u worden aangeboden, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor die persoon onder de 18 draagt. 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • de met u gesloten overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren; 

 • identificatiedoeleinden; 

 • het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen; 

 • elektronische bevestigingen van de registraties; 

 • geplaatste bestellingen te kunnen verwerken en versturen; 

 • u op de hoogte te houden van de registraties en/of bestellingen;

 • met u te kunnen communiceren over bestellingen en klantenservice te kunnen verlenen;

 • uw betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;

 • u een optimale winkelbeleving te laten ervaren, onder meer door interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die bij ons of onze zusterbedrijven in het verleden zijn gedaan;

 • het tonen van eventuele gedeelde ervaringen (reviews) met andere (mogelijk geïnteresseerde in dat product);

 • het kunnen uitvoeren van prijsvragen en/of witacties;

 • het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en voor klantenonderzoeken;

 • te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude zoveel mogelijk te voorkomen;

 • het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.

23 Wine Shop plaatst cookies. Voor het gebruik van cookies, wordt u verwezen naar de cookie verklaring.

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij de betrokkene toegang krijgt tot producten of diensten besteld in de webshop of andere producten of diensten;

 • na uw toestemming, in het kader van bijvoorbeeld marketing;

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals in het kader van de Drank- en Horecawet);

 • indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, waarbij het onder meer kan gaan om de volgende "gerechtvaardigde belangen":

  • ons belang om een ​(commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden;

  • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

U bent verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Wanneer u die niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst namelijk niet met u aangaan en kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren.

We hebben daarnet ook bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onder meer de Drank- en Horecawet.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

 • Klantgegevens (zoals: naam contactpersoon, adres, email adres, telefoonnummer, geboortedatum).

 • Accountgegevens (e-mail adres, gehasht wachtwoord).

 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.

 • Correspondentie (over bijvoorbeeld bestellingen en klachten).

 • IP-adres (gedeeltelijk).

 • Informatie betreffende nieuwsbrieven.

 • Opgenomen telefoongesprekken.

 • Gegevens om fraude te voorkomen.

 • Gegevens betreffende winkelbeleving / marketing / klantonderzoek / prijsvragen.

 • Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

 • Anonieme gegevens.

 • Tot 7 jaar na de laatste transactie of tot 7 jaar na het laatste contact over een transactie.

 • Zolang als u het account hebt. Wij laten het account bestaan tot u het verwijdert omdat uw order en facturen hierin zijn opgeslagen.

 • 7 jaar, onder meer op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 • Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna.

 • Tot maximaal 12 maanden na het laatste websitebezoek.

 • Aanmeldingen of afmeldingen bewaren we gedurende 5 jaar, de verzonden nieuwsbrieven bewaren we maximaal 7 jaar.

 • 30 dagen, tenzij een wettelijke verplichting om die langer te bewaren bestaat.

 • 7 jaar, of zoveel langer als wenselijk afhankelijk van de aard van de informatie mede gelet op het feit en het belang om fraude te voorkomen.

 • 7 jaar

 • Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure (waaronder tevens wordt verstaan de executoriale fase) of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure en tot 5 jaar daarna.

 • Het is mogelijk dat wij gegevens, zodra die niet langer bewaard worden, anonimiseren en vervolgens bewaren en voor bijvoorbeeld statistische doeleinden gebruiken.

Welke rechten heeft u?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

 1. U mag altijd aan 23 Wine Shop een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);

 2. Indien uw persoonsgegevens door 23 Wine Shop onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kunt u vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);

 3. Indien u niet wilt dat 23 Wine Shop bepaalde gegevens heeft geregistreerd dan kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel 'het recht om vergeten te worden');

 4. U hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);

 5. U kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);

 6. U kunt aan 23 Wine Shop verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht);

 7. Indien 23 Wine Shop van een derde persoonlijke gegevens over u ontvangt en die persoonsgegevens verwerkt, dan informeert 23 Wine Shop u -op verzoek- over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Het doen van een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

Aan een verzoek van een betrokkene hoeft overigens niet te worden voldaan indien 1) 23 Wine Shop een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij heeft of 2) medewerking aan dat verzoek door 23 Wine Shop op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

De meeste van uw persoonsgegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daar inloggen en ook uw gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeld knop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Delen met derden van persoonsgegevens

23 Wine Shop zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

23 Wine Shop kan wel gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens of voor 23 Wine Shop diensten te verlenen, zoals ter uitvoering van de overeenkomst of zoals beschreven in deze verklaring.

Partijen met wie 23 Wine Shop samenwerkt en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende:

 • overheidsinstanties;

 • medewerkers;

 • betalingsbedrijven, wedshops en printbedrijven;

 • bezorgpartners;

 • leveranciers;

 • ondersteuning in het kader van advertentie- en marketingcampagnes, klantonderzoek en reviewpartners;

 • productondersteuning;

 • IT-dienstverleners, zoals voor het hosten en onderhoud van de websites;

 • juridische ondersteuning;

 • andere externe dienstverleners.

23 Wine Shop kan ook zonder uw specifieke toestemming, uw gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van 23 Wine Shop te garanderen. 

Verwerking buiten de EUR

Persoonsgegevens worden door de navolgende derde partijen mogelijk buiten de Europese Unie verwerkt:

 • Google;

 • LinkedIn;

 • Twitter;

 • Instagram;

 • Facebook.

In het kader van het gebruik van Google analyticus wordt het volgende opgemerkt. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met uw data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij uw IP-adressen anonimiseren. 

Als uw gegevens buiten de EUR worden opgeslagen, zorgen wij ervoor dat dat op een veilige en rechtmatige manier gebeurt.

Beveiliging en datalekken

Een datalek is - kort gezegd - iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden. 

Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld het doorzenden van klantgegevens aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buitmaken van persoonsgegevens door een hacker of het kopiëren van een database met persoonsgegevens door een werknemer die uit dienst treedt.

23 Wine Shop heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • SSL/TLS verbindingen voor websites;

 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;

 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;

 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. 23 Wine Shop is verplicht om een registratie bij de houden van alle datalekken en kan daarop door Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast is 23 Wine Shop verplicht om een datalek binnen gestelde termijnen gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

Vragen of klachten

Uw verzoeken en vragen over de verwerking van persoonsgegevens en/of dit Privacybeleid kunt u richten op de eerste pagina genoemde email.

Wat als u toch nog vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met 23 Wine Shop. De contactgegevens staan het begin van dit Privacybeleid.

bottom of page